Център за професионално обучение
Професия 21 век

 

Документи

Закон за народната просвета

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Закон за насърчаване на заетостта

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Наредба № 3 за системата на оценяване

Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета

Наредба за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване