Център за професионално обучение
Професия 21 век

 

Устав
на
сдружение с нестопанска цел "Център за професионално обучение - Професия 21 век"

Приет на учредително събрание, състояло се в гр.София на 27.01.2003г.

Раздел първи
общи положения

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимата встъпителна вноска и за предвидените в настоящия Устав парични вноски.

Наименование

Чл. 2.(1) Наименованието на сдружението е: Сдружение с нестопанска цел “ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”.
(2) В случай на делови отношения на сдружението с физически и юридически лица в чужбина, наименованието може да бъде допълнително изписвано на чужд език.
(3) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и Булстат, трябва да бъдат посочвани във всички писмени изявления на сдружението.
(4) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са град София, община Триадица, ул.”Чужденец” бл. 108, вх. 2, ап. 22.

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, която се изразява в популяризирането, развитието, организирането и провеждането на професионално обучение от неговите членове по различни професии, одобрени от компетентен съобразно действащото законодателство орган за придобиване на степен на професионална квалификация за професия или част от професия от лица, навършили 16 години. Сдружението издава удостоверения за завършени курсове на участниците в тях.

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основните цели на сдружението са:
1. изграждането, лицензирането и управлението на “ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”;
2. разработването на учебни планове и програми за професионалната квалификация и преквалификация на лица навършили 16 години за придобиване на професия или част от професия;
3. развитието на дидактиката на професионалното образование;
4. разработването и производството на дидактически средства и материали;
5. издаването на учебна, учебно-помощна и друга, свързана с основната дейност литература;
6. участие в международни програми и проекти.

Средства за постигане целите на сдружението

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:
1. встъпителни и парични вноски;
2. дарения;

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ЧЛЕНСТВО

Общи положения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, направи встъпителна вноска, изпълнява неговия устав и прави редовно предвидените в на стоящия Устав парични вноски.
(3) Член сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, направи встъпителна вноска изпълнява неговия устав и прави редовно предвидените в настоящия Устав парични вноски.

Права на членовете

Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Задължения на членовете

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася по сметка на сдружението парични вноски в размер на 10 /десет/ % от стойността на всеки организиран курс за професионална квалификация;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

Непрехвърлимост

Чл. 11. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване.

Придобиване на членство

Чл. 12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатът отправят писмена молба до Управителния съвет, в която заявява, че споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, запознат е с и приема неговия устав и ще плаща редовно членския си внос. Към молбата следва да бъде приложен документ, удостоверяващ внасянето на встъпитилна вноска по сметка на сдружението в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.
(2) Управителния съвет разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членове става с явно гласуване и с мнозинство от 2/3 от всички членове на Общото събрание.
(3) Кандидатът, приет за член на сдружението подписва неговия Устав.

Прекратяване на членство

Чл. 13. (1) Членството се прекратявя:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице – член на сдружението;
3. с изключване;
4. с прекратявянето на юридическото лице – член на сдружението;
6. при отпадане.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемането на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението. Определянето на размера на вземането се извършва по реда на чл. 50, ал. 3 от настоящия Устав.
(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличие на виновно поведение, което прави по-наташнато членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(4) Когато е налице виновно поведение, което прави по-наташнато членство несъвместимо, но Управителния съвет не е взел решение за изключване, такова решение може да бъде взето от Общото събрание.
(5) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на паричните вноски по чл. 10, т. 1 от този Устав и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
(6) Когато има системно невнасяне на парични вноски по чл. 10, т. 1 от този Устав и неучастие в дейността на сдружението, но Управителния съвет не е взел решение за прекратяване на членството, отпадането може да се констатира от Общото събрание по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Всички учредители, както и новоприети членове на сдружението са длъжни да направят встъпителна вноска в размер на 2000 /две хиляди/ лева.
(2) Всички членове на сдружението са длъжни да правят парични вноски в размер на 10 % от стойността на всеки организиран курс.
(3) По решение на Общото събрание, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.
(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
(5) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 4 се определя от Общото събрание на сдружението.
(6) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически или юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл. 16. (1) За постигане на определените в настоящия Устав цели сдружението може да извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: обучение; преводи; консултантска дейност; научноизследователска, развойна и внедрителски дейности в областта на образованието; издателска дейност; печатна дейност; търговия със стоки и услуги в областта на образованието.
(2) Приходите от извършваната стопанска дейност ще се използват единствено за постигане на определените с Устава цели на сдружението.
(3) Извършваната спопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството, данъчните закони и други норми на действащото законодателство.
(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 от всички членове на сдружението.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 18. (1) Органи на управление на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.
(2) В случай на нужда, Общото събрание с решение може да създаде и друг колективен орган, като неговите правомощия трябва да бъдат изрично определени в Устава.

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се предствляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
(3) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издавани за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема други вътрешни актове /правилник за реда и правилата за осъществяване на дейността на сдружението, правилник за работа на Учебно методичният съвет на Центъра за професионално обучение и др./;
3. преобразува и прекратява сдружението;
4. приема и изключва членове;
5. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;
6. взема решения относно дължимостта на и размера на паричните вноски от членовете на сдружението;
7. одобрява годишния финансов отчет;
8. разглежда жалби срещу решенията на Управителния съвет за прекратяване на членство;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове;
10. взема решения за участие в други организации;
11. приема основни насоки и програми за дейността на сдружението;
12. приема бюджета на сдружението;
13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
16. дава разрешение за разпореждане с недвижими имоти на сдружението, както и със суми над 300 000 (триста хиляди) лева;
17. утвърждава щата на административния персонал, обслужващ дейността на сдружението и определя размера на неговото възнаграждение;
18. взема решения по всякакви въпроси, които не са от компетентността на други органи на сдружението.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 3 /три/ месеца след учредяване на сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

Свикване на общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание Управителния съвет не отправи писмена покана за свикването му, Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления във сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4) Поканата трябва да съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуването на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението, най-късно до датата на публикуване или изпращане поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техни представители. Членовете, съответно представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 26. (1) Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум, Управителният съвет насрочва ново заседание един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, което провежда независимо от броя на присъствуващите членове.

Право на глас

Чл. 27. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него или представляваното от него юридическо лице;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3. при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг /а/, роднини по права линия - без ограничение в степените, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;
4. при решаване на въпроси, отнасящи се до юридическото лице, на което той е управител или може да наложи или възпрепятства решение.

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъствуващите.
(2) С квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Общото събрание се вземат решенията, отнасящи се до:
1. изменение и допълнение на Устава на сдружението;
2. разпореждане с недвижими имоти или суми над 300 000 (триста хиляди) лева;
3. преобразуване или прекратяване на сдружението;
4. участие в други организации;
5. избор на Управителен съвет.

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са били представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и от секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет (пет) години. След изтичане на мандата им, те продължават да изпълняват функциите си до избора на нови членове.
(3) Управителният съвет е в състав от 3 /трима/ до 7 /седем/ члена, които са членове на сдружението.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанието на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
(5) Първият Управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.
(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(7) Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция за в полза на сдружението сума не по-малка от стойността на двумесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

Изисквания към членовете на Управителния съвет

Чл. 33. Членовете на съвета или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на членовете на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя правото на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Управителният съвет:
1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
3. разпорежда се със средствата за издръжка на сдружението в рамките на утвърдения бюджет. Разпореждането със суми над 300 000 (триста хиляди) лева става само след разрешение на Общото събрание;
4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава. Разпореждането с недвижими имоти на сдружението /придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести, учредяване на вещни права и отдаване под наем за срок над една година/ става само след разрешение на Общото събрание;
5. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението;
6. определя реда и и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на сдружението;
8. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
9. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
10. определя адреса на сдружението;
11. свиква Общото събрание по реда, уставен в настоящия Устав;
12. изключва членове на сдружението при условията на чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от настоящия Устав.
(2) Управителния съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Управителният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(2) Управителният съвет се свиква и заседанията му се ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не направи това в едноседмичен срок, заседание може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

Кворум и мнозинство

Чл. 37. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в чл. 35, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
(4)Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(5) Извън случаите по ал. 3, Управителния съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на сдружението; 2. съществени организационни промени; 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество; 4. вземане на решение за предложение пред общото събрание за създаване на клон.
Чл. 38. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор

Чл. 40. (1) Управителния съвет възлага управлението на сдружението на един или повече от своите членове – Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.
(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички, действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(3) Изпълнителният директор няма право да да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет и е налице решение на Общото събрание за извършване на такива правни действия.
(4)Изпълнителният директор:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;
6. председателят на Управителния съвет сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия. Когато председателят на Управителния съвет и Изпълнителния директор са едно и също лице, договорът се сключва между него от една страна и останалите членове на Управителния съвет – от друга страна.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 41. (1) Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение, не по-голямо от 25 /двадесет и пет/ на сто от средногодишната нетна стойност на активите на сдружението. Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния съвет се определя от Общото събрание.
(2) Изпълнителният директор освен възнаграждение като член на Управителния съвет получава допълнително възнаграждение, съобразно предвиденото в договора, сключен с председателя на Управителния съвет, което не може да бъде по-малко от 50 % от възнаграждението на членовете на Управителния съвет.
(3) В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 42. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 43. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 44. Годишният финансов отчет и отчетът за дейността се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл. 45. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл. 46. Сдружението не разпределя печалби.

Книги на сдружението

Чл. 47. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и Булстат на членовете – юридически лица.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 48. Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя, при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

Основания за прекратяване

Чл. 49. Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. приобявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените в ЗЮЛНЦ случаи.

Ликвидация

Чл. 50. (1) При прекратяването на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените в Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
(3) Имуществото на сдружението, останало след удовлетворяване на кредиторите се разпределя между членовете на сдружението при спазване на следното правило: всеки от членовете на сдружението получава такава част от имуществото, която съответства на направените от него до прекратяването на сдружението парични или други имуществени вноски.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 51. Промени в настоящия Устав могат да се извършват само по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 52. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ПРОФЕСИЯ 21 ВЕК”, състояло се на 27.01.2003 година в град София, в уверение на което същите са положили подпис под този Устав.

Учредители: Подписи:
1. ЕТ “Дидакта Консулт – Красимир Спиров”,
рег. по ф.д. № 15395/1991 г. по описа на СГС,
представляван от собственика
доц. д-р Красимир Михайлов Спиров,
ЕГН 4608156642, л. к. № 161054230 ,
изд. на 19.07.2000 г.от МВР гр. София .......................

2. “Интермарина” ООД, рег. по ф.дело № 463/1996 г.
по описа на Бургаски окръжен съд, представлявано от
Дияна Георгиева Атанасова, ЕГН 6403210753,
л.карта № 104805513, изд. на 18.09.2000 г. от МВР - Бургас .......................

3. СД “Софтконсулт Пасков и с-ие”, рег. по ф.дело
№ 45/2000 г. по описа на Сливенски окръжен съд,
представлявано от инж. Валентин Желев Пасков,
ЕГН 7104195843, л. карта № 154474765,
изд. на 11.08.2000 г. от МВР - Сливен .......................


Дата: 27.01.2003 година.