Център за професионално обучение
Професия 21 век

 

Сдружение с нестопанска цел
ЦПО “Професия 21 век”

Основните цели на Сдружението са:
- организиране и провеждане на професионално обучение;
- разработване на учебни планове и програми;
- издаване на учебна и учебно-помощна литература;
- участие в международни програми и проекти;
- развитие на дидактиката на професионалното образование;
- разработване и производство на дидактически средства и материали.